Information om kommande fusion av fonder

 

Allmänt

 

Styrelsen för Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB har beslutat att Gladiator ska fusioneras med Adrigo Small & Midcap L/S. Syftet med fusionen är att avveckla Gladiator genom att fusionera Gladiator med den övertagande fonden.  Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB:s verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder kommer därefter att avvecklas.

Avsikten är att fusionen ska genomföras per den 2 maj 2022, under förutsättning att Finansinspektionen godkänner fusionen.

Max Mitteregger kommer att fortsätta att förvalta Gladiator tills fusionen har genomförts

 

Skatteeffekter

 

Nedan beskrivna skatteeffekter gäller fondandelsägare som är fysiska personer med hemvist i Sverige.

 

Medverkan i fusionen

För fondandelsägare som väljer att medverka i fusionen gäller följande. Fusionen utlöser inte några beskattningskonsekvenser för andelsägarna då en fusion inte leder till att kapitalvinster ska tas upp till beskattning. Efter en fusion anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade avyttrats. På motsvarande sätt får en eventuell kapitalförlust som uppkommer vid en fusion inte dras av.

Inlösen av fondandelar

För fondandelsägare som väljer att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs gäller följande. En inlösen av fondandelar innebär att andelarna anses avyttrade. En kapitalvinst på de inlösta fondandelarna ska därmed beräknas som skillnaden mellan ersättningen för de avyttrade andelarna minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses utgifter för anskaffning ökade med utgifter för förbättring. En kapitalvinst vid inlösen av andelar ska tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med en skattesats om 30 %.

En eventuell kapitalförlust får kvittas fullt ut mot vinster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter. I den mån det inte finns sådana kvittningsbara kapitalvinster får 70 % av kapitalförlusten dras av mot andra kapitalinkomster. Vid underskott av kapital medges normalt skattereduktion med 30 % av den del av underskottet som understiger 100 000 kronor och med 21 % av överskjutande underskott.

Meny