Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 30 november 2021 742 MSEK, efter avdrag för förvaltningsarvode. Värdet per andel,  NAV-kursen, var per den 30 november 2021   1574,79 kr

 

Nedan redovisas fondens månadsavkastning (och referensräntan SSVX 90 dagar). Redovisade värden avser nettoavkastning för en investering (teckning av andelar) som gjordes vid fondens start. Med nettoavkastning avses avkastningen efter avdrag för fast arvode och prestationsbaserat arvode. Nettoavkastningen för den enskilde andelsägaren under en månad kan vara såväl högre som lägre, beroende på när den enskilde andelsägaren förvärvade sina andelar. Varje andelsägare erhåller varje månad ett värdebesked.

 

Per den 30 november 2021 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 139,47 procent, efter avdrag för fast och rörligt förvaltningsarvode.

 

Fonden Gladiator gick ner 7,12% i november.

 

Fonden hade per 30 november en nettoexponering på 0% samt en bruttoexponering på ca 167%

 

Positiva bidragsgivare under månaden var: Calliditas

Negativa bidragsgivare var: Attendo, AstraZeneca, Balder (kort position) EQT (kort position)

 

Se värdeutveckling sedan start här.

Meny