Förvaltningen av fonden Gladiator påbörjades den 1 februari 2005. Per den 30 september 2018 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 431,36 procent, efter avdrag för fast och rörligt förvaltningsarvode.

 

Nästa möjlighet att teckna andelar i fonden är den 31 oktober 2018. Den som vill teckna andelar vid detta tillfälle måste anmäla detta till Max Mitteregger Kapitalförvaltning senast den 26 oktober 2018 genom att skicka in en anmälningsblankett/köpanmälan till bolaget.

Även betalning skall erläggas senast den 26 oktober 2018, till det konto som är särskilt angivet på anmälningsblanketten/köpanmälan. Observera att om likviden inte erläggs i rätt tid kan teckning av andelar ske först vid nästkommande teckningstillfälle.

Meny