Om AIF-förvaltaren förlorat Finansinspek­tionens tillstånd att bedriva fondverksamhet, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller vill upphöra med förvaltningen av fonden, skall förvaltningen av denna tillfälligt övertas av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet får sedan överlåta förvaltningen av fonden till ett annat bolag som har tillstånd att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I annat fall skall fonden upplösas genom att tillgångarna i fonden säljs och nettobehållningen skiftas ut till fondandelsägarna. Kungörelse om övertagandet och i förekommande fall om överlåtelsen skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet.

Meny