Fondandelar kan endast tecknas och lösas in månadsvis. Styrelsen för AIF-förvaltaren har fastställt en kapitalgräns om 1 000 000 000 kr såsom övre gräns för en optimal förvaltning av fondens förvaltade kapital. Detta innebär att i det fall fondens värde skulle komma att överstiga 1 000 000 000 kr kan styrelsen för AIF-förvaltaren inför ett månadsskifte komma att besluta att nyteckning inte får ske eller bestämma ett ­högsta totalt belopp för teckning, i syfte att begränsa det ytterligare kapital som skall ­förvaltas.

Ny fondandelsägare skall senast tre bankdagar före den sista bankdagen i aktuell månad skriftligen anmäla till AIF-förvaltaren att nyteckning skall ske och till vilket belopp. Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av AIF-förvaltaren. Likvid skall erläggas till det bankkonto som finns angivet på blanketten, senast tre bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Andelsägare ansvarar för att ­anmälan är behörigen undertecknad och att ­korrekta uppgifter har angetts. Minsta belopp vid första teckning är 100 000 kronor, därefter ­multiplar av 100 000 kronor per teckningstillfälle.

Fondandelsägare äger rätt att begära inlösen av sina fondandelar per den sista bankdagen i varje månad. Begäran om inlösen skall ske på en särskild blankett som tillhandahålls av AIF-förvaltaren och skall vara AIF-förvaltaren tillhanda senast tio bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Andelsägare ansvarar för att begäran om in­lösen är behörigen undertecknad och att ­korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om AIF-förvaltaren medger det. Inlösenpriset kan inte limiteras.

Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får AIF-förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd kurs. Order om köp eller inlösen kan inte limiteras. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av AIF-förvaltaren. Publicering sker även på AIF-förvaltarens hemsida, www.mittkap.se.

Fonden kan komma att stängas tillfälligt såvitt avser försäljning och inlösen av fond­andelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

AIF-förvaltaren tar inte ut någon avgift vid ­försäljning eller inlösen av andelar i fonden.

AIF-förvaltarens ägare Max Mitteregger har investerat en betydande del av sina personliga tillgångar i fonden. I det fall han genom inlösen kommer att reducera sin totala investering kommer detta att skriftligen meddelas övriga andelsägare minst 20 dagar innan den inlösendag då så kommer att ske.

Meny