BESKATTNING
Ändrade skatteregler för specialfonder infördes den 1 januari 2012 som innebär att specialfonder inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Istället beskattas fysiska andelsägare för sitt innehav genom en schablonintäkt som tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari varje kalenderår.

Schablonintäkten beskattas med 30 procent vilket ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet. De nya reglerna medför ingen förändring av nuvarande regler för beskattning av kapitalvinst och eventuell utdelning avseende fondandelar. Vinst och utdelning beskattas fortsatt med 30 procent. För juridiska personer och fondandelsägare bosatta i utlandet gäller särskilda regler.

Meny