Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk. Mot denna bakgrund, och fondens karaktär, kommer Bolaget inte att ta på sig en ägarroll eller delta i valberedningar och styrelsearbete. Bolaget kommer inte heller att vara representerad på bolagsstämmor för att utnyttja sin rösträtt.

I undantagsfall kan Bolaget besluta sig för att göra avsteg från ovan angivna grundprincip, under förutsättning att Bolagets vd anser att det ligger i andelsägarnas intresse.

Bolaget övervakar relevanta frågor om respektive bolag som den placerar i (”Portföljbolag”) genom att ta del av tillgänglig information i nyhetsflöden, års- och delårsrapporter, pressmeddelanden samt andra för respektive bolag relevanta kanaler (innefattande information om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning). Bolaget för som utgångspunkt inga dialoger med företrädare för portföljbolag, och utövar i enlighet med vad som ovan beskrivits såsom utgångspunkt ingen rösträtt eller andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet. Som utgångspunkt samarbetar Bolaget inte med andra aktieägare, och kommunicerar inte med andra intressenter i Portföljbolag.

I undantagsfall kan Bolaget besluta sig för att göra avsteg från ovan angivna grundprincip, under förutsättning att Bolagets vd anser att det ligger i andelsägarnas intresse.

Bolaget hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter i enlighet med Bolagets fastställda riktlinjer för hantering av intressekonflikter.

Årlig redogörelse för hur principerna har tillämpats: Bolaget har i enlighet med de av styrelsen fastställda principerna för aktieägarengagemang inte deltagit vid röstning i portföljbolagen under det gångna kalenderåret.

Meny