Fondens tillgångar placeras med iakttagande av följande restriktioner:

1. Fondens totala bruttoexponering får utgöra maximalt 200 procent av fondens värde.

2. Som ett led i att iaktta principen om riskspridning placerar fonden normalt endast i företag som har ett börsvärde om minst tre miljarder kr. Placeringar i andra företag eller finansiella instrument får aldrig ha ett aggregerat värde som överstiger 15 procent av fondens värde.

3. Högst 30 procent av fondens värde får placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av en enskild
emittent. Fonden får dock inneha överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig myndighet i ett land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller fleras stater inom EES är medlemmar till högst 100 procent av fondens värde under förutsättning att innehavet härrör från minst två olika emissioner och en emission inte överstiger 50 procent av fondens värde.

4. Fonden får placera högst 40 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är en bank och högst 30 procent av
fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som inte är en bank.

5. AIF-förvaltaren får i fondverksamheten sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument som fonden varken äger eller förfogar över (oäkta blandning)förutsatt att AIF-förvaltaren avtalat med någon annan om att låna instrumentet eller har en överenskommelse med en tredje part som innebär att den tredje parten bekräftar att instrumentet har lokaliserats och reserverats för lån.. Fonden får även sälja värdepapper som fonden förfogar över men inte äger (äkta blankning).
Upptagna värdepapperslån får dock utgöra högst 100 procent av fondens värde, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn

6. AIF-förvaltaren får i fondverksamheten ta upp penninglån till ett belopp motsvarande högst 50 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån.

7. Värdepapperslån motsvarande maximalt 50 procent av fondens värde får ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor, till eller via värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som får ingå sådana avtal, står under tillsyn av avseende sin värdepappersrörelse av myndighet eller annat behörigt organ, samt är allmänt erkänt på marknaden.

8. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder (s.k. onoterade överlåtbara värdepapper och onoterade penningmarknadsinstrument).

Meny