Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument, samt på konto hos kreditinstitut.Fondens medel får även placeras i fondandelar i form av s.k. ETF:er. Sådana placeringar får dock högst uppgå till 10 procent av fondens värde. Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad i Sverige, Norge, Finland, Danmark och USA.

Fondens medel får även, om detta är förenligt med ­fondens övergripande placeringsinriktning, ­placeras på en marknad i ett annat land, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.
Som ett led i att iaktta principen om riskspridning placerar fonden normalt endast i företag som har ett börsvärde om minst tre ­miljarder kr. Placeringar i andra företag får ­aldrig ha ett aggregerat värde som överstiger 15 procent av fondens värde.

Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, där den underliggande tillgången utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor.

Fondens medel får inte placeras i sådana onoterade överlåtbara värdepapper och penning­marknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens totala bruttoexponering får utgöra maximalt 200 procent av fondens värde. Som övergripande begränsning av fondens risktagande gäller att den beräknade sammanlagda risknivån för fondens exponeringar (positiva och negativa) baserad på historisk Value-at-Risk (VaR) inte får överstiga tre (3) procent av fondens värde.

Fondens risknivå uppskattas dagligen med en konfidensnivå på 95 procent. Den beräknade risknivån utgör således en uppskattning med en sannolikhet av 95 procent av den största värdenedgång fonden riskerar den påföljande dagen.

Metoden att beräkna fondens risknivå med hjälp av en VaR-modell är ett väsentligt hjälpmedel i styrningen av fondens risk, men utgör ingen garanti mot värdenedgångar överstigande den angivna risklimiten om tre (3) procent. Om fondens exponeringar kommer att medföra att limiten överskrids skall rättelse vidtas så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall då tas till fondandelsägarnas intressen.

Meny