Hållbarhetsöversikt för Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, År 2020

 • 1. Hållbarhet för oss

  Bolaget förvaltar en alternativ investeringsfond (specialfond). Bolagets förvaltning av fonden syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella investeringsfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index.

  Bolaget tar ansvar genom att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för andelsägarnas räkning och genom att följa egna och samhällets värderingar. Bolaget anser att risker kopplade till hållbarhet och bolagsstyrning kan påverka en fonds avkastning och att Bolaget har ett ansvar att agera i dessa frågor i fondandelsägarnas långsiktiga intresse.
  Med hållbarhet avser Bolaget miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Relevanta frågor på hållbarhetsområdet kan exempelvis vara miljö- och klimathänsyn i produktion och produktutveckling, arbetsförhållanden i egen verksamhet och i leverantörsledet samt anti-korruptionsarbete.

 • 2. Hållbarhet i investeringsprocessen

  Bolaget placerar i värdepapper enligt en viss investeringsprocess och i denna process ingår att avgöra om en investering är förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker/due-diligence policy. Genom att samla in information från ett flertal externa källor får Bolaget ingående kunskap och kännedom om de olika företagens strategier och insatser inom miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning. Bolaget har fastställt exkluderande kriterier enligt vad som framgår av nämnd policy.

 • 3. Hållbarhet i ägararbetet

  Bolaget kan rösta på bolagstämmor om det bedöms vara relevant.
  Bolagets ägarpolicy finns att tillgå här

 • 4. Hållbarhets- och temafonder

  Bolaget förvaltar inte fonder som aktivt marknadsförs som fonder som tar särskilda hållbarhetshänsyn i enlighet med ENF:s rekommendationer och där hållbarhet styr investeringsbeslut.

 • 5. Resurser och åtaganden för hållbarhet

  Bolaget använder egna resurser för hållbarhetsarbetet. Bolaget har skrivit under Förenta Nationernas Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

 • 6. Vill du veta mer?

  Kontaktinformation:
  Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB
  Box 7472, 103 92 STOCKHOLM
  Tel: 08-545 048 40
  Fax: 08-545 048 49
  E-post: info@mittkap.se

Mer information:
Bolagets hållbarhetspolicy finns att tillgå här.

Meny