Bolaget har som målsättning att aktivt arbeta med hållbara investeringar. Detta betyder bland annat att ta hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet. Bolaget tar ansvar genom att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för andelsägarnas räkning och genom att följa egna och samhällets värderingar. Bolaget anser att risker kopplade till hållbarhet och bolagsstyrning kan påverka en fonds avkastning och att Bolaget har ett ansvar att agera i dessa frågor i fondandelsägarnas långsiktiga intresse.

Med hållbarhet avser Bolaget miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Relevanta frågor på hållbarhetsområdet kan exempelvis vara miljö- och klimathänsyn i produktion och produktutveckling, arbetsförhållanden i egen verksamhet och i leverantörsledet samt anti-korruptionsarbete. Med bolagsstyrning avser Bolaget ägarnas, styrelsens och ledningens styrning av bolaget.

Bolaget har upprättat en policy för integrering av hållbarhetsrisker/due-diligence policy.

Information om Bolagets hållbarhetsarbete återfinns även i fondens informationsbroschyr. Även denna återfinns under fliken DOKUMENT

Årlig uppföljning av hållbarhetsarbetet:
Bolaget har under det gångna kalenderåret förvaltat fonden i enlighet med den av styrelsen fastställda policyn för ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsinformation.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Bolaget har antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker där Bolagets metod och bedömning av integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen redogörs för. Som en del i Bolagets investeringsbeslutsprocess identifierar Bolaget sådana hållbarhetsrisker som kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

För att identifiera hållbarhetsrisker tillämpar Bolaget bl.a. en välj in/välj ut metod vilket innebär att Bolagets förvaltare regelmässigt inkluderar och exkluderar bolag vars verksamhet inte överensstämmer med Gladiator (”Fondens”) investeringsstrategi och valda hållbarhetsaspekter.

Utifrån Bolagets metod för integrering av hållbarhetsrisker bedöms om en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse/omständighet, som om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Därefter vägs investeringen och de identifierade hållbarhetsriskerna mot Fondens investeringsstrategi och valda hållbarhetsaspekter samt andelsägarnas gemensamma intresse.

Due diligence-policy

Bolaget har antagit en Due diligence-policy där Bolaget beskriver hur Bolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut. Bolaget har identifierat relevanta områden där negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan förekomma och beskriver i sin policy hur Bolaget prioriterar mellan olika negativa konsekvenser. Bolaget anger även vilka åtgärder som Bolaget vidtar för att säkerställa att negativa konsekvenser för hållbarhet beaktas i investeringsbesluten. Som en del i Bolagets arbete väljs särskilda verksamheter bort som till sin natur bedöms ha negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Bolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer innefattande negativa konsekvenser för miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Bolaget vidtar åtgärder för att säkerställa att Bolaget inte medverkar till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut genom att själva mäta fondens påverkan på klimatet, efterlevnad av mänskliga rättigheter och styrningsfrågor.

Ersättningspolicyns förenlighet med policyn för integrering av hållbarhetsrisker

Bolagets ersättningspolicy ska vid var tid vara förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker.

Syftet med Bolagets ersättningspolicy är att motverka ett risktagande som inte är förenligt med Gladiator (”Fondens”) riskprofil, fondbestämmelser och andelsägarnas gemensamma intresse. Bolagets ersättningsstruktur uppmuntrar inte till överdrivet risktagande, inte heller när det gäller hållbarhetsrisker. Anställda ska inte vid utförandet av arbetsuppgifter kunna ta överdriven risk eller kunna bortse ifrån identifierade hållbarhetsrisker.

För ytterligare information se vår Ersättningspolicy.

Meny