Fonden är en lång/kort aktiefond, som normalt endast placerar i företag som har ett börsvärde om minst tre miljarder kr. Placeringar i andra företag eller finansiella instrument får aldrig ha ett aggregerat värde som överstiger 15 procent av fondens värde.

AIF-förvaltarens förvaltning av fonden syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella investeringsfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index. Förvaltningen syftar således inte till att till varje pris skapa positiv avkastning varje enskild månad.

Det är viktigt att förstå att enskilda hedgefonders risktagande skiljer sig åt. Förvaltningen av Gladiator är inriktad på att ha en nettoexponering mellan +150 och -50. Detta innebär att i det fall förvaltaren har en positiv marknadssyn, kan fonden komma att ha en nettoposition om maximalt 150 procent av fondens värde. I det fall förvaltaren har en negativ marknadssyn kan fonden ha en negativ nettoposition om maximalt 50 procent av fondens värde.

Ytterligare information om förvaltningskonceptet m.m. finns i informationsbroschyren och faktabladet för Gladiator.

Dessa handlingar finns tillgängliga under fliken DOKUMENT.

Meny