Kostnader för köp- och försäljning av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivat­instrument belastas fonden. Dessa kostnader kan utgöras av sedvanligt courtage, registreringskostnader och transaktionskostnader. Av ­fondens medel skall därutöver ersättning betalas till AIF-förvaltaren för dess förvaltning av fonden, tillsynsavgiften till Finansinspektionen och kostnader för revision. Ersättningen till AIF-förvaltaren omfattar även AIF-förvaltarens kostnader för ersättning till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut.

Ersättningen till AIF-förvaltaren utgår med en fast ersättning om 1 procent av fondens värde per år. Ersättningen betalas den sista bankdagen i varje månad till AIF-förvaltaren och beräknas utifrån fondens värde per den aktuella bankdagen.

Utöver ersättningen i föregående stycke utgår en prestationsbaserad ersättning till AIF-förvaltaren på 20 procent av den del av totalavkastningen för varje enskild fondandelsägare som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som genomsnittliga räntan på 90 dagars svenska statsskuldsväxlar första bankdagen vid ingående kvartal under räkenskapsåret. Den prestationsbaserade ersättningen skall beräknas och i förekommande fall betalas den sista bankdagen i månaden till AIF-förvaltaren. Om en fondandelsägare under en kalendermånad erhåller negativ avkastning och det under en senare kalendermånad, uppstår en positiv avkastning, skall ingen prestations­baserad ersättning erläggas av denne fond­andelsägare förrän tidigare månads negativa avkastning har kompenserats.

Om en fondandelsägare löser in sina fond­andelar när andelsägaren har en ackumulerad negativ avkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning.
Den prestationsbaserad ersättningen skall erläggas av AIF-förvaltaren men belastar respektive fondandelsägare i relation till just denne fondandelsägares avkastning på så sätt att fond­andelsägarens fondandelsantal förändras.

Genom att utgå från den fondandelsägare som skall erlägga den högsta prestationsbaserade ersättningen per andel härleds antalet andelar för varje individuell fondandelsägare. Denne fondandelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av det nya antalet andelar i fonden.

Meny