Ersättningssystem

Bolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy, i vilken det beskrivs vilka riktlinjer som gäller beträffande ersättning till Bolagets anställda. Ersättningspolicyn innehåller bl.a. riktlinjer beträffande fastställande av fast respektive rörlig lön, vilka anställda som omfattas av riktlinjerna samt i övrigt generella principer om kontroll av ersättningssystem, offentliggörande av ersättningar m.m.

Utbetalda ersättningar redovisas i Bolagets årsredovisning.

Investerare som önskar ta del av ersättningspolicyn eller årsredovisningen för Bolaget ska tillställa Bolaget en begäran därom.

Meny