Förvaltare av specialfonder omfattas av denna lags bestämmelser. Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB (”Bolaget”) har mot denna bakgrund hos Finansinspektionen ansökt om ett nytt verksamhetstillstånd enligt den nya lagen. I samband med denna omauktorisation har Bolaget ansökt om vissa förändringar i Gladiators fondbestämmelser varom Bolaget underrättar andelsägare i ett brev till andelsägare.

 

Finansinspektionen har den 24 mars 2015 godkänt Bolagets nya verksamhetstillstånd samt ändringar i fondbestämmelserna för fonden Gladiator. Ändringarna, som trädde ikraft dagen för beslutet, innebär bl.a. att Bolagets och fondens verksamhet ska framöver regleras av bestämmelserna i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”) i stället för som tidigare av bestämmelserna i lagen (2004:46) om investeringsfonder (”LIF”). Hänvisning till tillämpligt regelverk har därför ändrats i fondbestämmelserna. Vidare görs tydliggörande av fondens användning av blankningsstrategier samt sänkning av fondens risklimit enligt Value-at-Risk-modell från fyra till tre procent. Därutöver tas möjligheten att lämna utdelning i fonden bort.

 

Slutligen görs vissa redaktionella justeringar, i huvudsak för att anpassa fondbestämmelserna till de nya regler om alternativa investeringsfonder som Bolaget numera har att följa enligt beskrivningen ovan.

Meny