Ändringar i fondbestämmelserna

aktuellt

Finansinspektionen har den 19 januari 2010 godkänt ändringar i fondbestämmelserna för Gladiator och meddelat att ändringarna får träda i kraft omedelbart.

 

Genom ändringarna har fonden fått möjlighet att placera upp till 10 procent av fondens värde i s.k. ETF:er, börshandlade fonder. Sådana produkter var mycket ovanliga på den svenska marknaden när förvaltningen av fondens startade. Placeringar i ETF:er kan i många fall vara ett billigare och enklare sätt att ta positioner i enlighet med fondens grundläggande placeringsinriktning än att exempelvis förvärva ett indexderivat. Ändringen ger därmed bolaget en större flexibilitet i förvaltningen och bättre möjligheter att uppnå fondens långsiktiga mål. Förvaltningen av fonden fokuseras dock alltjämt år placeringar i företag som har ett börsvärde om minst tre miljarder kr.

 

Minsta insättningsbelopp har sänkts till 100 000 kr, efter önskemål från personer som är intresserade av att investera i fonden. Vidare har möjligheterna till inlösen utökats genom att inlösen framöver kan ske varje månad istället för varje kvartal. Även detta har varit ett önskemål från såväl potentiella som nuvarande investerare.

 

Periodiciteten avseende uttag av fast och rörlig ersättning har ändrats, på så sätt att ersättningen fortsättningsvis tas ut varje månad istället för varje kvartal (fast ersättning) respektive varje år (eventuell rörlig ersättning). I dagsläget erhåller dock respektive andelsägare varje månad ett kontoutdrag, där bl.a. värdet av andelsägarens innehav efter avdrag från upplupen fast och rörlig ersättning redovisas. Den enda skillnaden för den enskilda andelsägare blir således att ersättningen fortsättningsvis rent faktiskt tas ut varje månad.

 

Slutligen har en del redaktionella ändringar gjorts.

För att ta del av de uppdaterade fondbestämmelserna, klicka här

Meny