AIF-förvaltaren

ALLMÄNT

Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556663-3771, är en förvaltare av alternativa investeringsfonder (”AIF-förvaltare”) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). AIF-förvaltaren har den 24 mars 2015 erhållit Finansinspektionens tillstånd att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt LAIF. Dessförinnan bedrevs verksamheten i bolaget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder såsom fondbolag. AIF-förvaltaren står under tillsyn av Finansinspektionen.

Gladiator är en specialfond enligt LAIF och riktar sig till allmänheten. Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren.

Fonden är en lång/kort aktiefond, som normalt endast placerar i företag som har ett börsvärde om minst tre miljarder kr. Mer information om fondens förvaltningskoncept.

AIF-förvaltaren ägs till 100 procent av Max Mitteregger genom Galba Holding AB. AIF-förvaltaren har ett aktiekapital om 1,5 miljoner kronor. AIF-förvaltarens säte är i Stockholm

STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
AIF-förvaltarens styrelse består av följande personer:

Per Magnusson född 1959. Per är advokat, delägare och en av grundarna av PG Magnusson Advokatbyrå AB.

Max Mitteregger född 1963. Max är AIF-förvaltarens grundare och ägare. Han har ca 25 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn, bland annat som partner, en av grundarna och Head of Equity Sales på ABG Sundal Collier samt Head of Sales på Carnegie.

Jan H Svensson född 1944. Jan bedriver finans- och konsultverksamhet genom det egna företaget Konsult AB Vintertullen. Han har tidigare bland annat varit auktoriserad revisor och VD för Praktikertjänst AB:s pensionsstiftelser.

REVISOR
AIF-förvaltarens styrelse har utsett PricewaterhouseCoopers AB, ett registrerat revisionsbolag. Sussanne Sundvall är huvudansvarig revisor.

AIF-FÖRVALTARENS ORGANISATION
Max Mitteregger är AIF-förvaltarens verkställande direktör tillika fondens ansvarige förvaltare. Karsten Ferm är assisterande förvaltare för fonden.

Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad av advokat Björn Wendleby, född 1963. AIF-förvaltaren anlitar Björn på konsultbasis genom ett avtal med Harvest Advokatbyrå.

AIF-förvaltaren har ingått ett uppdragsavtal med ISEC Services AB, ett närstående bolag till Invest Systems AB och Fonda System AB vars system Secura Portfolio och Fonda Fund Manager såväl AIF-förvaltaren som ISEC använder.

ISEC utför olika arbetsuppgifter som ingår i verksamheten, däribland back-office och redovisningstjänster samt är ansvarig för funktionen för riskhantering. Enligt AIF-förvaltarens uppfattning bedrivs verksamhet därigenom på ett mer kostnadseffektiv sätt. Dessutom har ISEC en helt annan beredskap att kunna hantera sjukdomsfall och annan frånvaro från arbetsplatsen, än ett mindre företag som fondbolaget. Delegationen medför därför enligt fondbolagets mening att den operativa risken minskar, vilket är till fördel för andelsägarna.

AIF-förvaltaren har därutöver ingått ett uppdragsavtal med CAG Arete Datastöd, som tillhandahåller ett heltäckande driftsstöd för verksamhetens IT-system, samt KPMG avseende AIF-förvaltarens funktion för internrevision.

Meny