Hållbarhetsinformation

Bolaget har som målsättning att aktivt arbeta med hållbara investeringar. Detta betyder bland annat att ta hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet. Bolaget tar ansvar genom att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för andelsägarnas räkning och genom att följa egna och samhällets värderingar. Bolaget anser att risker kopplade till hållbarhet och bolagsstyrning kan påverka en fonds avkastning och att Bolaget har ett ansvar att agera i dessa frågor i fondandelsägarnas långsiktiga intresse.

 

Med hållbarhet avser Bolaget miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Relevanta frågor på hållbarhetsområdet kan exempelvis vara miljö- och klimathänsyn i produktion och produktutveckling, arbetsförhållanden i egen verksamhet och i leverantörsledet samt anti-korruptionsarbete. Med bolagsstyrning avser Bolaget ägarnas, styrelsens och ledningens styrning av bolaget.

 

Bolaget har upprättat en policy för ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsinformation. Gällande policy återfinns under fliken DOKUMENT

 

Information om Bolagets hållbarhetsarbete återfinns även i fondens informationsbroschyr. Även denna återfinns under fliken DOKUMENT